Algemene voorwaarden

Leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden

Art. 1. Gillet en Opdrachtgever

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; onder Gillet:

Gillet Zwembaden gevestigd te Westerbroek  aan de Oudeweg 101.

2. Alle betalingen dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden.

 

Art. 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De offertes zullen zijn gebasseerd op de door de opdrachtgever aan Gillet

verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever

verstrekte gegevens.

3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk,

modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is Gillet niet

gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, wanneer mocht blijken dat het

niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen,

dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend.

4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Gillet het recht

een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der caculatie.

5. Een opdracht bint Gillet eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd,

dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Kennelijke vergissingen in de offerte van Gillet ontheffen deze van

leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen

gelden op eventuele schadevergoeding.

 

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of

mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen

hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden

gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke

kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door opdrachtgever te

betalen bedrag.

2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig

worden ingediend.

3. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg

hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden,

zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

4. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan

voor risico van de opdrachtgever.

 

Art. 4.  Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Gillet

door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Gillet dezelfde

zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico

voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn

rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

Art. 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever

1. Wanneer de opdrachtgever aan Gillet materialen levert die nog verwerkt of

bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking,

aan Gillet. Eventuele stortingskosten daaronder begrepen de kosten van

afvoer, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen,

emballage e.d. eigendom van Gillet op het moment van levering.

 

Art. 6. Verzending van het uitgevoerde werk

Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden

kekozen. De goederen worden vervoerd voor risice van de opdrachtgever, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 7. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 dagen na

factuur datum.

2. Gillet heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse

nota's te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren

van maximaal 50% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door Gillet

gezonden tussentijdse nota's of voorschotnota's, dienen te worden voldaan conform

het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

3. Gillet is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht

voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en Gillet heeft het recht de

uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt

geboden.

4. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuur-

datum, komt Gillet een rentevergoeding toe van 1,5% per maand,

te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

5. Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Gillet

gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten.

Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke alswel de buitengerechtelijke, komen

voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal

15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van Euro 50,00.

 

Art. 8. Retentierecht

Wanneer Gillet goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is

Gillet gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van

alle kosten die Gillet heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van de

opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde

of op andere goederen van de opdrachtgever, heeft plaatsgevonden.

 

Art. 9. (Op) leveringstermijn

De door Gillet met de opdrachtgever overeengekomen (op) leveringstermijnen

zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen

aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 10. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert,

is hij aan Gillet verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte

onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Gillet

dit wenst, van Gillet af te nemen alle goederen die Gillet voor de

bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien

gehouden alsdan aan Gillet de door deze geleden winstderving te vergoeden.

 

Art. 11. Afname

1. De opdrachtgever is verplicht de door Gillet uitgevoerde opdracht,

terstond nadat Gillet de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan

dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen.

2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van

de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door

Gillet moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van

opslag voor rekeningvan opdrachtgever.

3. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Gillet recht

op betaling,  ( of reeds eerder wanneer tussentijdse nota's zijn

gezonden ) waarbij Gillet zich het recht van retentie zoals

beschreven onder artikel 8, voorbehoudt.

 

Art. 12. Reclames

1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen

na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Gillet

de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beeindigd.

2. De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn,

indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

3. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de

door Gillet geleverde installaties, produkten, en/of werkzaam-

heden. De opdrachtgever vrijwaart Gillet voor eventuele

gevolgschaden.

4. Gillet heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in  de

plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich Gillet

hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

5.     Gillet is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in

modellen, tekeningen en/of materialen, welke hem door de opdracht-

gever zijn verstrekt.

6. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde

werk, dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de

opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af

te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich

bij een dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame

betrekking heeft.

7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d.

geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen ( b.v.

kleine modelveranderingen ) van of aan de door Gillet geleverde

artikelen/goederen, geven geen reden tot afkeuring.

8. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals

omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

9. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan

Gillet niet op. Geldvorderingen van Gillet op de opdracht-

gever mogen niet door reclames worden gecompenseerd.

 

Art. 13. Garanties

1. Gillet garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te

zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindprodukt de gebruikelijke

eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld,

een en ander comform de geldende voor schriften.

2. Op door Gillet   (door) geleverde goederen, artikelen, installaties,

machines, e.d. geeft Gillet aan de opdrachtgever dezelfde

garantie welke Gillet zelf ontvangt van zijn  (toe) leveranciers.

3. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever

tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te

reclameren.

 

Art. 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen, materialen, onderdelen ect. Blijven eigendom van

Gillet, totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft

plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen

geleverd door Gillet, beslag wordt gelegd, de bevoegde ambtenaar

van het eigendomsvoorbehoud van Gillet in kennis te stellen.

 

Art. 15. Sloopwerkzaamheden

Wanneer Gillet in het kader van een opdracht een oude installatie en/of

onderdelen daarvan, dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan

Gillet. Stortingskosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 

Art. 16. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen etc., welke voor de

uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgevers-

lasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, fiscale wijzigingen e.d. welke

zich voordoen na aanvaarding door Gillet van een opdracht tegen een vooraf

vastgestelde prijs, is Gillet gerechtigd de overeengekomen prijs met

inachtneming van de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen of te

verlagen.

 

Art. 17. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Gillet tengevolge van overmacht,

(als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, over-

stromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het

verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke

onderdelen of gehele instalaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang

wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan Gillet

redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen  (op) leverings-

termijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op

vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Gillet hiervan onverwijld melding doen

aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die

mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te

annuleren, echter dit onder de verplichting van de opdracht dat

Gillet heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft

ontvangen.

 

Art. 18. Auteursrechten ect.

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproduktie

van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde

objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het

auteursrecht of industrieel eigedomsrecht van derden wordt gemaakt,

en vrijwaart hij Gilletin en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel

financiele als andere, uit de verveelvoudiging of reproduktie voortvloeien-

de.

2. Het auteursrecht van door Gillet ontworpen of anders tot stand

gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen e.d. blijft bij

Gillet berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op

heeft geplaatst.

3. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft

Gillet het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het

verveelvoudigings- en reproduktierecht bij Gillet blijft.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN inzake de AANNEMING van WERKEN.

 

Art. 19.

1. Gillet is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk

zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door Gillet op verzoek

van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is

overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend,

evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij, niet schriftelijk zijn

opgedragen.

 

Art. 20.

1. Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden ge-

bracht, aanvangt, dient Gillet van de opdrachtgever te hebben

ontvangen:

a. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de

bouwplaats en de werkomstandigheden, ect,.

b. de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen

en de vrijwaringen voor Gillet jegens derden.

2. Gillet zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen,

wanneer de berijkbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er

energie komende van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de

bouwplaats.

3. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd

met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een

gedeelte daarvan, onbetaald laat.

4. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden

kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze

voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare

dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

5. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het

werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke

vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdracht-

nemer nimmer aansprakelijk.

 

Art. 21.

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden

uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Gillet

aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de

uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

2. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk

zulks naar het oordeel van Gillet vergt - te zorgen voor een

behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen,

werktuigen en/of grondstoffen.

3. De regeling van het werk geschiedt door Gillet tenzij zulks

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich

heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het

werk zelf uit te voeren, is hij jegens Gillet aansprakelijk voor alle

schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van

de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van

Gillet

 

Art. 22.

1. De door Gillet voor het werk gebruikte materialen en/of grond-

stoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

2.  Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor

gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct

na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring

alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de

zaken heeft goedgekeurd.

3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit

meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte

materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de

verwerking.

4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onder-

zoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de

opdrachtgever.

5. Voor Gillet is een afkeuring van bouwstoffen door derden eerst

relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag

worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient

derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties

zoals T.N.O.

6. Voor de door Gillet voor de uitvoering van het werk benodigde en

aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de

opdrachtgever het risici van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand,

ect., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks

gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en

derhalve zonder direct toezicht van Gillet, verblijven.

7. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder

mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk

wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden.

 

Art. 23.

Gillet is nimmer aansprakelijk voor immateriele schaden, bedrijfs-

en/of stagnatieschaden.

 

Art. 24.

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop

Gillet dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de

opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen

verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Gillet

kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven

te zijner kennis zijn gebracht.

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt

deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke

Gillet niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of

calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden.

 

Art. 25 Verrekening meer- en/of minderwerk.

1. Na oplevering van het werk dient Gillet de eindafrekening in. Deze

omvat:

a. de aanneemsom.

b. de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk,

c. veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

2. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het

bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen.

3. Gillet heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen

meerwerk een bedrag Euro 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota

m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdracht-

gever ook apart dient te worden betaald.

4. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten

de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Art. 26.

Gillet is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken,

materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatig-

heid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen

die door of vanwege Gillet zijn aangesteld. Alle andere eventuele

schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Gillet

recht op schadevergoeding.

 

Art. 27.

1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever

verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart

aan Gillet te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en

kabels staan aangegeven.Indien deze leidingen of kabels meer dan 50

centimeter verwijderd liggen van plaats waarop deze volgens de tekening

zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle

schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze

leidingen of kabels.

2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel

niet tijdig aan Gillet wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat

zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze

veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht

aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de

opdrachtgever.

3. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij

ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van

de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden

Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: materialen en arbeid

ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden

op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, ect..

 

Art. 28.

Alle bepallingen opgenomen in deze "bijzondere voorwaarden inzake de

aanneming van werken" zijn eveneens van toepassing op alle andere

door Gillet uitgevoerde werkzaamheden, voorzover de strekking

van deze bepalingen zich verenigen met de aard van de andere werk-

zaamheden.

 

Art. 29.

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werk-

zaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de

zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde

rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 02075574.

 

 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein